بسم الله الرحمن الرحیم

دلم هوای دیدنش را داشت.نمیدانم زمان چطور گذشت وچگونه به در خانه اش رسیدم.

-ای پسر رسول خدا درخواستی داشتم.در دعاهایتان یادی هم از ما بنمایید.

-فکر میکنی به یادتان نیستیم و فراموشتان میکنیم؟

-میدانم که نه اما...

-هر وقت خواستی بفهمی چقدر به یادتان هستیم ببین چقدر خودت به یاد ما هستی...

                                         ***
از امروز باید با خودم عهد ببندم نباید لحظه ای فراموشش کنم.

اصول کافی ج 4 ص469