بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب میخواندم،به مطلبی رسیدم راجع به انس و انواعش...
بزرگی گفته انس سه نوع است:
اول:انس به عبادت
دوم: انس به خلوت(بعضی برای خود خلوتی دارند و گوشه ای که از ازدحام مردم دور باشد انتخاب و برای عبادت و تفکر برمیگزینند وبا حواس جمع تری به عبادت میپردازند)
سوم:انس بالله
الان شاید بگین اینا که همش یکیه،چون عبادت و خلوت هم برای خداست
خب پس اجازه بدهید من روشنتان کنم
تفاوت در اینجاست که اگر زمانی آن عبادت یا عبادات مخصوصی را که به آن ها عادت کرده یا خلوتی را که بدان انس پیدا کرده ازدستش بگیرند بدبخت میشود به تعبیر من، و به تعبیر آن بزرگ به وحشت می افتد
اما در انس بالله خلوت و جلوت فرقی ندارد توجه او فقط به هو است
در اولی و دومی انتخاب کننده بنده است اما در سومی خود خداوند انتخاب میکند...
مثال:کسی با رفتن به حج انس داردحال اگر به او بگویند آقا جون یه مومن داره خونشو ازدست میده توانایی پرداخت نداره آبروش در خطره شما هزینه سفر ایندفعه رو بده بهش تا مشکلش حل بشه اگر قبول کنه که اهل طبقات بالا و انس بالله است اگر قبول نکنه اهل انس به عبادته و خودش انتخاب کنندس...
یه بار من به شدت دچار انس به عبادت شدم یعنی اون عبادتی رو انتخاب کرده بودم که دلم دوست داشت و اونطوری دوست داشتم به خدا نزدیک بشم که خودم میخوام اما ای دل غافل که مقصود هو است روشی روباید انتخاب میکردم که برایم مقرر شده

 نکته طلایی:عمل به کاری کن که وظیفه توست نه خواست دل و نفست...
شماکدام انسی هستید؟؟؟