ما نیازمندیم با عشق زندگی کنیم.با عشقی که بتواند انگیزه ای قوی برای تمام اجزای زندگی ما باشد به دلیل آن کار کنیم ، درس بخوانیم تشکیل زندگی بدهیم و...

اگر چنین عشقی پشت سر انگیزه رفتارهای ما نباشد زود دلسرد میشویم،از آسیب های فراوان زندگی درامان نخواهیم بود وتعادل روحی نخواهیم داشت.

روشن است که یکی از مهم ترین راه های عاشق شدن ورسیدن به عشق یافتن معشوق دلبری است که لایق عشق ما باشد.که نه تنها بتواند این عشق را با ثبات نگه دارد بلکه هر لحظه هم بتواند گرمای آن را افزایش دهد.

خدای مهربان راهی برای عاشق شدن قرار داده و تمهیدی برای آسان کردن دست یابی به عشق اندیشیده است و آن این است که موجود نازنینی به نام "امام"را برای هر عصری قرار داد تا بتوان به او عشق ورزید 

منبع:انتظار عامیانه عالمانه عارفانه(استاد علیرضا پناهیان)